Interne begeleiding
Ik wil naar groep:


zaterdag 08-09-2018

 

PBS op Het Braambos

Met veel betrokkenheid is het team van het Braambos dit schooljaar gestart met SWPBS - SchoolWide Positive Behaviour Support. Graag vertellen wij hier meer over deze gedragsaanpak, die wij in onze school gaan invoeren in de komende jaren.

Zoals elke school hebben wij soms te maken met kinderen die ons voor gedragsproblemen stellen. Op individueel, groeps- of schoolniveau en in alle leerjaren zijn dit leerlingen waar we ons zorgen om maken. Het gedrag heeft gevolgen voor de prestaties van de kinderen en effect op de hele groep. Als team hebben we gezocht naar een schoolbrede aanpak voor deze gedragsproblemen. We hebben gekozen voor PBS.

Het doel van PBS is het bevorderen van gewenst gedrag en daarmee het verminderen van ongewenst gedrag, bij alle leerlingen op school. De aanpak richt zich op drie niveaus, zoals in de piramide te zien; alle leerlingen (de groep), sommige leerlingen (zorgleerlingen), enkele leerlingen (intensieve zorgleerlingen). Leerkrachten stimuleren en versterken positief gedrag op school- en klassenniveau door het ondersteunen van goed gedrag op individueel niveau. Het implementeren van SWPBS neemt ongeveer drie jaar in beslag.

Zoals elke PBS-school zijn we het traject gestart met het vormen van een PBS-team, waarin directie, IB, leerkrachten uit elk leerjaar en onderwijsondersteuning vertegenwoordigd zijn. Dit team vormt de schakel tussen het team en is essentieel in de implementatie. Het PBS-team komt maandelijks bij elkaar om de voortgang te bespreken. Het gehele team volgt een aantal keer per jaar een nascholing over PBS. Vanuit de door de school geformuleerde kernwaardes worden positieve (gedrags)verwachtingen geformuleerd. Dit gedrag wordt actief aangeleerd en gewenst gedrag wordt bekrachtigd middels een beloningssysteem. Bij ongewenst gedrag volgt direct een duidelijke consequentie en schoolbreed worden incidenten geregistreerd voor latere interventies. Tot slot werken school, ouders en zorginstanties intensief samen.

 

Het Braambos is in augustus gestart met het eerste PBS jaar, waarin de focus ligt op gedrag van de hele groep in de klas en in de overige ruimtes van de school zoals de gangen of het plein. De kernwaardes die wij onder de PBS paraplu hangen zijn: ontwikkeling, veiligheid, respect/samen, plezier. De volgende stap is het formuleren van positieve gedragsverwachtingen vanuit deze kernwaardes. Deze verwachtingen worden in de school gevisualiseerd en er worden lessen ontwikkeld voor het actief aanleren van dit gedrag. Deze lessen gaan systematisch gegeven worden in alle groepen. In de loop van het jaar ontwikkelen we een beloningssysteem en een database voor het bijhouden van ongewenst gedrag. Dit alles wordt natuurlijk ook in een ouderavond aan de ouders gepresenteerd. Het wordt een intensief jaar op het Braambos waarvan we hoge verwachtingen hebben!

 

 

 

PBS is "Wat je water geeft groeit!"

Iedereen wil graag het goede doen maar soms weten we niet hoe! PBS brengt leerkrachten met elkaar in gesprek over de regels, het gewenste gedrag. Wanneer vervolgens de leerlingen weten wat er van ze verwacht wordt en dit gedrag beloond wordt gaan zij dit meer doen. Zo ontstaat een positief werkklimaat waarin beter geluisterd en gepresteerd wordt.

Marijke van Agteren, IB-er bovenbouw 

 

 


Andere pagina's van deze maker:

vrijdag 11-10-2013: Samenwerking met jeugdgezondheidszorg GGD Kennemer
woensdag 05-12-2012: Algemene informatie van de interne begeleiders
vrijdag 23-12-2011: Een goed begin
maandag 05-09-2011: Interne begeleiding 2011-2012
donderdag 13-01-2011: Jij maakt het verschil!
zaterdag 13-03-2010: Tips voor weerbaarheid kinderen
zondag 14-02-2010: Concentratieproblemen
maandag 02-11-2009: Het ondertekenen van handelingsplannen.
donderdag 17-09-2009: Nieuws vanuit de interne begeleiding