Brede school
Ik wil naar groep:


dinsdag 07-06-2011

 

 

“Voorbarige en onverstandige bezuiniging Brede Scholen Haarlemmermeer”  

 

 

7 juni 2011- De Stichting Brede Scholen Haarlemmermeer (SBSH) wordt door D66 onderwijswethouder Nederstigt geconfronteerd met een onverwachte en voorbarige bezuiniging van € 270.000. Hij wil per 1 januari 2014 een einde maken aan de inzet van de coördinatoren en de kennisfunctie. Dit voorstel is voorbarig: de bezuiniging is niet besproken met de stichting SBSH en er is geen onderzoek gedaan naar het werk van de stichting. Het enige wat op tafel ligt is een evaluatie uit 2009. Met de uitkomsten daarvan is de stichting juist aan de slag gegaan. Daarnaast is de beslissing onverstandig: de bezuiniging treft de nog zo broodnodige ondersteuning van de ouders, de kinderen en wijkbewoners.

 

De reden voor de bezuiniging is volgens de SBSH naast voorbarig en onverstandig ook onterecht. De SBSH doet sinds haar oprichting namelijk precies wat is afgesproken in het doorontwikkelingsplan Brede Scholen (2009/10809). Vanaf 1 oktober 2010 is de SBSH juist met de eerder gemaakte kritieken aan de slag gegaan. Sindsdien hamert de stichting bij de gemeente op het maken van heldere kwaliteiteisen en prestatieafspraken. Zo kunnen we gezamenlijk de subsidie goed verantwoorden.

 

Niet een luisterend oor bij de formeel verantwoordelijke, maar onjuiste beeldvorming (brede scholen als zijnde enkel een naschoolse voorziening) en een voorbarige, verkeerde subsidiestop is het gevolg.

De wethouder gelooft dat deze radicale koerswijziging met enkel aandacht voor nieuwe initiatieven de brede scholen niet treft. De brede scholen en de SBSH weten wel beter en bestrijden daarom de bezuiniging. De SBSH pleit voor uitstel van het besluit tot aan de begrotingsbehandeling in november 2011.

 

Samenwerking betekent gedeelde verantwoordelijkheid

De boodschap van de wethouder is dat de brede scholen hun eigen samenwerking, het gedeelde aanbod en de kennis voor alle ouders en kinderen in Haarlemmermeer volledig zelf kunnen organiseren en de kwaliteit ook nog eens kunnen verbeteren en de stichting daarom met de helft minder budget afkan. Een 180 graden draai van de gemeente, want het vorige college en de raad concludeerde dat versnipperde kennis en educatieve programma’s van de brede scholen juist moeten worden verankerd in een stichting en ontwikkelingskansen voor kinderen juist gezamenlijk moest worden georganiseerd (o.a. Wethouder van Dijk en enkele raadsleden d.d. 18 februari 2010).

 

Dat betekent niet dat brede scholen niet zelf een verantwoordelijkheid in de samenwerking hebben. Die hebben ze en die nemen zij ook! Brede scholen leveren sinds de evaluatie en het nieuwe plan nu zelf een eigen netwerkregisseur. Gezamenlijk investeren zij jaarlijks nu ook zo’n € 90.000,-. Veel van het werk wordt door de professionals zelf gedaan: nieuwe werkwijzen worden ontwikkeld om kinderen goed te begeleiden naar het voortgezet onderwijs, het vergroten van ouderbetrokkenheid is opgepakt en in de relatie met de wijk worden er nu meer initiatieven genomen. Uiteraard gaat dat op de ene plek al beter dan de andere.

Coördinatoren van de SBSH ondersteunen de initiatieven met hun kennis en ervaring. Zij komen op de verschillende plekken en kunnen expertise doorgeven. Met oude kritiek is dus juist aan de slag gegaan, het nieuwe werk is niet onderzocht en versnippering ligt, door het weghalen van de coördinatie, op de loer.

Versnippering leidt tot verschraling
Terug naar de versnippering, zoals D66 onderwijswethouder Nederstigt wil, leidt tot geïsoleerd opereren van afzonderlijke brede scholen. Les- en speelprogramma’s worden niet meer afgestemd. Educatieve kansen en mogelijkheden voor kinderen nemen af. Voordelen van gezamenlijk optrekken worden teniet gedaan. Inefficiënte in plaats van efficiëntie. Dit komt, omdat er een grens is aan wat de brede scholen zelf kunnen doen. Zij hebben geen tijd om het overleg en de voorbereidingen allemaal zelf te faciliteren en hebben nog meer op hun bordje liggen. Juist, omdat er nog verschillen bestaan tussen de wijze waarop iedereen zich als brede school manifesteert en acteert, is ondersteuning broodnodig. In de praktijk blijkt dat brede scholen (nog steeds moeten) groeien in die rol. En hoewel de oorzaken vaak op brede schoolniveau liggen, die de stichting niet altijd 1,2,3 kan oplossen, spant zij zich hiervoor in. Kwaliteit is iets waar het onderwijs, kinderopvang en andere partners continu meebezig zijn.

Geboekte resultaten
De wens om resultaten te tonen, blijkt uit het bezuinigingsvoorstel. En hoewel prestaties niet zijn afgesproken, kunnen wij wel enkele tussentijdse resultaten staven met praktijkvoorbeelden. Dit op het gebied van vergroten van ontwikkelingskansen voor kinderen, het bevorderen van sociale cohesie in de wijken en het organiseren van kennisoverdracht.

Op veel brede scholen vindt er door tussenkomst van SBSH nu een warme overdracht plaats tussen peuterspeelzaal en onderbouw van de scholen door het invullen en bespreken van het overdrachtsformulier. Ook wordt er nu overal gewerkt met hetzelfde pestprotocol. In de wijk Graan voor Visch heeft ‘Mijn Buurt, Jouw buurt’  plaatsgevonden. Tijdens dit project in samenwerking met Ymere en MeerWaarde gingen kinderen samen met de ouderen in de wijk hun wijk in beeld brengen. Een         mooie expositie van de foto's waren het resultaat. In het kader van ontmoeting met ouders en wijkbewoners zijn door de brede school coördinatoren in samenwerking met kinderwerk/tienerwerk van MeerWaarde verschillende activiteiten georganiseerd. De informatieavond op 30 mei over "omgaan met verschillen" voor alle professionals van de brede scholen in samenwerking met Pier K was ook drukbezocht en succesvol te noemen.

Waar blijft de verantwoordelijkheid van het college?
Het onderwijs heeft echter nog meer te doen en krijgt al te maken met enorme bezuinigingen. Zo wordt er meer van scholen gevraagd in het kader van Passend onderwijs, de combinatiefuncties worden minimaal bevroren en op kunst en cultuur wordt zwaar bezuinigd. Daar komt nu bij dat middenin de doorontwikkeling van de brede school het budget voor de coördinatie wordt weggehaald en er een andere koers wordt gekozen (enkel aandacht voor nieuwe brede school initiatieven). Is dit de wijze waarop het college haar verantwoordelijkheid voor de doorontwikkeling van brede scholen goed denkt in te vullen? En denkt de wethouder dat dit huidige brede scholen stimuleert om (financieel) te blijven investeren in het gezamenlijk belang? En hoe controleert dit college straks of de brede schoolontwikkeling in heel Haarlemmermeer goed doorzet? En waarom wordt er gezegd dat er onvoldoende wordt bereikt en een bezuiniging terecht is als er tot dit ogenblik niet eens prestatieafspraken zijn gemaakt?

 

Voor een reële bezuinigingsopdracht met draagvlak en inclusief prestatieafspraken, vragen wij u om pas bij de begrotingsbehandeling in november 2011 een besluit te nemen rondom de kennis en coördinatie van de brede schoolontwikkeling.

 

Meer doen met minder gebeurt al
Natuurlijk begrijpt ook de SBSH dat er binnen de gemeente op tal van terreinen bezuinigd moet worden. Bij de SBSH gebeurt dat al in 2011. In de Haarlemmermeer zijn er in dit jaar namelijk drie nieuwe brede scholen bijgekomen. De ondersteuning en het activiteitenbudget is echter gelijk gebleven. Met andere woorden: er is al sprake van een bezuiniging van 37%, omdat de ondersteuning over acht in plaats van vijf scholen verdeeld moet worden. De gemeente overweegt om in de komende periode het aantal brede scholen nog verder uit te breiden naar tien. Feitelijk betekent dat voor de coördinatie en het activiteitenbudget een bezuiniging van 50% in twee jaar tijd. Het klopt dus niet dat in het geval er wordt bezuinigd op de coördinatie en kennisfunctie de ouders en kinderen er niets van zullen merken. Er zullen minder activiteiten voor hen plaatsvinden en er kan minder kennis beschikbaar worden gemaakt.

Bespreek bezuinigen eerst
De SBSH is meer dan in staat om te komen met bezuinigingsvoorstellen. Maar waarom is de wethouder niet naar ons toegekomen om de reden en de invulling van de taakstelling goed te bespreken? Nu wordt voorgehouden dat het college informerend en consulterend was. De stichting zou het contact eerder omschrijven als 1-richtingsverkeer en mededelend. Er is geen overleg geweest over de inrichting van de taakstelling zelf.

Bereid om te besparen
De stichting is bereid om te besparen en ziet zelf kansen voor om met de beschikbare middelen meer scholen te ondersteunen (of: nog meer efficiëntie om zo het geld zoveel mogelijk naar de scholen te laten gaan. Er zijn mogelijkheden om het tekort op de exploitatie van de vier (en dus niet ineens vijf, zoals in de actualisatie 2011-2014 staat) multifunctionele accommodaties te verminderen en de inkomsten op verhuur nog iets te vergroten. Besparing op de exploitatiekosten kunnen over een periode van 10 tot 20 jaar aanzienlijk oplopen. Daar ligt het echte voordeel. Dit geld kan terug naar de gemeente. Of mogen wij dit verwachte voordeel op huisvesting inzetten voor het blijven ondersteunen van de brede scholen met kennis en activiteiten?


Graag komen we met de raad en het college praten over bezuinigingsmogelijkheden en vragen wij u om niet direct in te stemmen met dit specifieke bezuinigingsvoorstel.

Achtergrond SBSH

De stichting verzorgt de exploitatie en het beheer van vier multifunctionele accommodaties. Deze omvatten in totaal 40.000m2 aan gebouwen en 12.000m2 buitenruimte. De stichting ondersteunt door de inzet van coördinatoren acht brede scholen. Die omvatten 16 basisscholen, vijf kinderdagverblijven van drie verschillende organisaties, zeven peuterspeelzalen van één organisatie, tien locaties voor buitenschoolse opvang van zes verschillende organisaties, een wijkcentrum en aantal sportvoorzieningen. In totaal gaat het om circa 6.000 kinderen in de leeftijd van 0 – 12 jaar.  


 

 

 

 

 


Andere pagina's van deze maker:

dinsdag 14-09-2010: Breed kunst en cultuurjaar 2010-2011 van start geg
woensdag 12-08-2009: Welkom