MR
Ik wil naar groep:


maandag 26-03-2018

Notulen MR 13 maart 2018

Aanwezig: Daphne, Marc, Marilyn, Gitta, Michelle, Mariëlle, Riëtte, Marijke, Peter.

Notulist: Michelle

Opening: 18.30u

1 Agenda

Toegevoegd aan de agenda: verkiezingen voor nieuwe MR leden & pestbeleid groep 7

2 Geen ingekomen stukken

3 Notulen

Deze worden nog op de site gezet. Actielijst wordt er vanaf heden weer in opgenomen.

4 Mededelingen

Lief en lied besproken.

Besteding werkdrukgelden, vanmiddag heeft het team om tafel gezeten om te kijken waar dit aan uit gegeven kan worden. Er zijn flink wat ideeën uitgekomen die het MT nu verder uit gaat werken en door gaat rekenen. De personeelsgeleding van de MR moet deze uitgaven goedkeuren.

5 Schoolplein

Architect heeft ontwerpen gemaakt. Peter heeft een plan van aanpak en een tijdspad gemaakt. Volgende week wordt met de schoolpleincommissie verder gepraat, de week erna met de ouders die erbij betrokken zijn.  

6 IKC

Er is een flinke vertraging in het traject. De betrokkene vanuit de opvang is langdurig ziek en er is een gebrek aan informatie bij de werkgroepen.  

7 Schooltijden

Er zijn nu 2 modellen verder uitgewerkt. Beiden zijn geen continurooster. De MR wacht op een instemmingsvoorstel, zodat de mr-og een ouderraadpleging kan gaan uitvoeren.We willen voor volgende vergadering al een besluit nemen over de opties die we voor kunnen gaan leggen aan de ouders. Volgende vergadering gaan we kaders vastleggen voor de stemming (hoeveel stemmen minimaal etc).

8 GDPR

Vanaf 25 mei gaat er een nieuwe privacywetgeving van start. Het gaat hierbij voor een deel om wat voor gegevens we vragen van ouders, en anderzijds hoe we omgaan met informatie van leerlingen in de klas. Vanuit MeerPrimair ICT zijn hier al 2 bulletins over gemaakt en verspreid. Er wordt nu beleid geschreven op bovenschools niveau omtrent privacy. Er draait nu een pilot op het Klavertje Vier.

9 Dyslexie

Is het mogelijk om 1 van de leegstaande lokalen te gebruiken voor de dyslexie training? De lokalen zijn nu van de gemeente. Peter en Daphne gaan daar informeren of het mogelijk is om de lokalen voor de dyslexie training te gebruiken.

10 Schoolontwikkelingen

Peter heeft naar aanleiding van de ontwikkelingen op school een plan geschreven. Peter is sindsdien hiermee aan de slag, hij benoemt hierbij de klassenbezoeken die hij heeft gedaan als positief, goed nabespreken is hierbij nog een aandachtspunt. Hij geeft hierbij aan dat hij mooie dingen heeft gezien in de interactie tussen leerlingen en leerkracht. Hij probeert meer in de verschillende gebouwen te werken. Peter is nog niet bij de parallel geweest, hij geeft aan dat dit planningtechnisch lastig is. Hij wil in de toekomst meer individueel gaan kijken wat collega’s willen en nodig hebben. Peter wil voor de meivakantie in gesprek gaan met het team. Peter geeft aan dat hij nog een paar weken nodig heeft om zijn plan goed uit te voeren en te kijken wat er precies nodig is. In de volgende MR vergadering wil hij er graag dieper op in gaan. We blijven met Peter in gesprek over de voortgang.

11 MR verkiezingen

Er zijn een aantal vertrekkende leden: Mariëlle van D. en Marc. De termijn van Riëtte loopt ook af. Marijke zit in haar 2e termijn en kan wellicht ook het stokje over laten nemen. Marc en Marilyn gaan het verkiezingstraject op zich nemen.

12 Rondvraag

Pestprotocol: groep 7, pestprotocol. Gitta heeft een vraag nav een pestsituatie in groep 7. Peter geeft aan dat het een hele ingewikkelde situatie is geweest waar veel gesprekken over zijn geweest met de betrokkenen, maar verder niet in details kan treden. De vraag is nu of dit bij de MR hoort. Eindconclusie is dat het een (complexe) situatie is die met de leerkracht moeten worden besproken en dat dit niet thuishoort in de MR.

Michelle: We hebben het een tijd geleden gehad over lid worden van de vakbond met de MR in het kader van professionalisering. Willen we hier nog gebruik van maken? Riëtte gaat kijken of we al lid zijn, anders willen we inderdaad graag lid worden.

Tot slot: Korte gezamenlijke reflectie op de MR. Hoeveel bespreken we en wat bereiken we? Volgende vergadering willen we gaan kijken naar activiteitenlijst die we hebben opgesteld voor dit jaar.  

Sluiting 22:00u.

Actielijst:

Wat

Wie

Wanneer

 

   

Volledig uitgewerkte modellen schooltijden aanleveren voor stemming

Peter

?

Lidmaatschap MR vakbond

Riëtte

Voor volgende vergadering

Notulen GMR doorsturen naar MR

Marijke

Indien nodig

Activiteitenkalender bij de stukken voor volgende vergadering

Marc

Voor volgende vergadering

Navragen of de lokalen van de gemeente voor de dyslexie training gebruikt kunnen worden

Peter en Daphne

?

 

 

 

 

 

 

 

 


Andere pagina's van deze maker:

dinsdag 26-09-2017: Notulen MR 19 september 2017
maandag 18-09-2017: Agenda vergadering 19 september 2017
maandag 10-07-2017: Agenda vergadering 11 juli 2017
maandag 10-07-2017: Notulen vergadering 13 juni 2017
maandag 03-04-2017: MR 2016-2017
donderdag 11-06-2015: update maart / april 2015
woensdag 11-02-2015: Update februari 2015
vrijdag 04-07-2014: 17jun2014